องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหัวดบุรีรัมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหัวดบุรีรัมย์