องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
 


โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2563


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ได้กำหนดจัดโครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้ถึงปัยหาและภัยของยาเสพติด และได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกี่ยวกับของอบายมุข ตลอดจนเพื่อการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจะจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2563 ณ วัดบ้านโคกรัง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

2021-04-09
2021-04-09
2021-03-25
2020-10-28
2020-08-26
2020-03-27
2019-08-23
2019-08-08
2019-06-14
2019-06-04