องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554
Updated 05-14-2020

สมาชิกสภา อบต.


 
 
นายสมบัติ  ประหมู่ประถัมย์
 
ประธานสภา ฯ อบต.โคกตูม
 
นายสมบัติ  ชาวนา
นายปุรินทร์  บุรีภักดี
รองประธานสภา ฯ อบต.โคกตูม
 
 
เลขานุการสภา ฯ อบต.โคกตูม
นายสมบัติ ชาวนา
นายศักดิ์  สติพา
นายอิทธิพร  ปลีนารัมย์
นายวงศ์  ปรังประโคน  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม หมู่ 2
   
นายสัมฤทธิ์  บุตรสาลี
นายศิริวัฒน์  มุเขวา
นายสุพันธ์  การัมย์
นางปราณี  สายกระสุน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม หมู่ 4
   
นายณัฐพล  คำพันชนะ
นางนงค์  นวลปักศรี
นายบุญจันทร์  แม้นประโคน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม หมู่ 6
 
นายสมบัติ   ประหมู่ประถัมย์
นายสายัน  พวงแก้ว
นายหวย  วุธวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม หมู่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม หมู่ 8
   
นายเจ็ด  เชิญรัมย์
นายลิน  แก้วกล้า
นายอิทธิพงษ์ เพ็งเพชร
นายเฉลิมวิทย์  ปรังประโคน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม หมู่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม หมู่ 10