องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554
Updated 05-14-2020

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงถนน และทางระบายน้ำ
    1.2 ขยายเขตและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
    1.3 ติดตั้ง ปรับปรุง ป้ายต่างๆ
    1.4 การก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
    1.5 การบริการสาธารณะ
    1.6 พัฒนาการใช้ที่ดิน
    1.7 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
    1.8 การพัฒนาระบบขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
     
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเพื่อการมีงานทำและเพิ่มรายได้
    2.2  ส่งเสริมด้านการตลาดให้กับผลิตผลของชุมชน
    2.3  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตลอดจนเกษตรทฤษฎีใหม่
    2.4  ส่งเสริมการกระจายรายได้แก่ประชาชน
     
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านครอบครัว เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
    3.1  ส่งเสริมพัฒนาด้านครอบครัวเด็กและเยาวชน
    3.2  ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพการพัฒนาศักยภาพของสตรี
    3.4 ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนแก้ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส
    3.5 ให้การสงเคราะห์และให้สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ประชาชน
     
  4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    4.1 สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา
    4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งใน นอกระบบ
    4.3 อนุรักษ์ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
     
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    5.1  สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    5.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมและกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพ
    5.3  ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม
    5.4  บำรุงและรักษาที่สาธารณะ
     
  6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
    6.1 พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
    6.2  พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
    6.3  จัดซื้อและจัดหาปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และรถยนต์ส่วนกลาง
    6.4  ส่งเสริมความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    6.5 ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการดำเนินการในการเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำ
     
  7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
    7.1 ส่งเสริมและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และอาชญาก
     
  8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
    8.1 ส่งเสริมระบบคุ้มครองสุขภาพ
    8.2 ส่งเสริมการป้องกันและกำจัดพาหะนำโรค
    8.3 ส่งเสริมการป้องกันและกำจัดพาหะนำโรค
    8.4 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับหมู่บ้าน โรงเรียน อำเภอ และจังหวัด
    8.5 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
    8.6 ส่งเสริมการให้ความรู้สาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน