วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน, เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าครึ่งสายทางศูนย์สาธิต-บ้านตาจวน หมู่ที่ 1 บ้านโคกตูม ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญช่วยถึงบ้านนายทองดี บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาวเลียมนภา ถึงบ้านนางไทย ทองเกลี้ยง บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างปรับเกรดถนนภายในตำบลโคกตูม ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง