วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการขุดลอกคลองจบกเกร็งตอนบน หมู่ที่ 10 บ้านโคกตูม ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ ของสำนักปลัด องคืการบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ ขององค์การบริการส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ ของกองการศึกษา องคืการบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ ของกองช่าง องคืการบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 5 รายการ สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 10 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง