วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางบ้านนายอนุโรจน์ ทรงประโคน ถึงบ้านนายชม โพธิ์แก้ว บ้านโคกตูม หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ช่วงกลางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก) สายทางบ้านนายสุพิศ ออมนะภา ถึงสี่แยกประปาหมู่ที่ 10 บ้านโคกตูม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ช่วงกลางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก) สายทางบ้านนายสุพิศ ออมนะภา ถึงสี่แยกประปาหมู่ที่ 10 บ้านโคกตูม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางบ้านนายอนุโรจน์ ทรงประโคน ถึงบ้านนายชม โพธิ์แก้ว บ้านโคกตูม หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากนานางวิภาดา มากะเต ถึงบ้านนายชาญฤทธิ์ แก้วประโคน บ้านโคกตูม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนายชู ประกายแก้ว - บ้านนางนุช บุญเสริม บ้านโคกรัง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากลาดยางถึงบ้านนาย ศักดิ์ชัย อุตส่ารัมย์ บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมลาดยางซอยข้างโรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง