วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกตูม ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางบ้านนายไทย - บ้านนายสัญญา โพธิ์แก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านจบกเกร็ง ตำบล โคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางวัดบ้านจบกเกร็ง - บ้านนายบุญถึง เพชรเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านโคกตูม ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางแยกจากเชื่อมทางหลวงท้องถิ่น - ถึงนานายวิโรจน์ โพธิ์แก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์นิยม ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางบ้านนางสายทอง ทองภาพย์ ? ถึงบ้านนางสมร ประทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกตูม ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางบ้านนายไทย - บ้านนายสัญญา โพธิ์แก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุก สายทาง นายมอน-เชื่อมลาดยางช่วงทางโค้งเข้าบ้านโคกตูม หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะขบ ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) โดยวิธีเสริมผิว สายบ้านนางทรงชัย เจนประโคน ถึงบ้านนางบิน สังโสม หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วงพัฒนา ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง