วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดยุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายทางที่นานางสงวน ถึงที่นานางรอน หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะขบ ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำถนนทำนบคลองชลประทาน บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
จ้างเหมาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านโคกตูม สายทางหลังโรงเรียนบ้านโคกตูมถึงช่วงที่นายตุม ชาวนา ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านโคกตูม สายทางทำนบคลองห้วยปอ บ้านโคกตูม ? บ้านโคกเพชร ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง