วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านโคกรัง ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 บ้านโคกรังพัฒนา ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะขบ ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะขบ ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อโต๊ะทำงานข้าราชการ ระดับ 3-6 ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อโต๊ะทำงานข้าราชการ ระดับ 1-2 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง