วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร Cannon iR ๒๓๒๐L หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๕๔ ๐๐๐๓ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือเคมีภัณฑ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ซื้อเวชภัณฑ์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไซริงค์และเข็มฉีดวัคซีน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคสัตว์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แคนนอน iR2320 NPG-28 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูมประจำปี พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองปั๊มร้าง ช่วงที่ 3 สถานที่ ช่วงนานายทวีทรัพย์ เสประโคน หมู่ที่ 9 บ้านโคกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองห้วยปอ ช่วงที่ 3 สถานที่ ช่วงนานายทอน พริ้งเพราะ หมู่ที่ 1 บ้านโคกตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับเกรดถนนภายในตำบลโคกตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 บ้านจบกเกร็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.โคกตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง