วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ 5 เส้นทางหลวงชนบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
16  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 5 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือเคมีภัณฑ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กง 3426 บร ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านจบกเกร็ง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุประกอบการอบรม โครงการฝึกอบรมยุวเกษตร (การขยายเชื้อไตรโคเดอร์ม่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิง จำนวน 53 ถัง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองม่วงพัฒนา-บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ 7 อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)