วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านโคกตูม สายทางทำนบคลองห้วยปอ บ้านโคกตูม ? บ้านโคกเพชร ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านโคกตูม สายทางบ้านโคกตูม ? บ้านโคกตะแบก ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านโคกรังพัฒนา สายทางคลองชลประทานเชื่อมทางหลวงชนบท (ป้อมยาม) ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านโคกรัง สายทำนบคลองห้วยจบกเกร็งตอนล่าง บ้านโคกรัง ? บ้านโคกตูม ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
เหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านโคกตูม สายทางบ้านโคกตูม ? บ้านหนองม่วงพัฒนา ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
28  ม.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง