วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ ของกองช่าง องคืการบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 5 รายการ สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 10 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์การกีฬาโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประโคนชัยเกมส์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 17 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหานส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง