องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่2/2566
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป [ 1 พ.ค. 2566 ]2
2 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ [ 1 พ.ค. 2566 ]3
3 ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ [ 1 พ.ค. 2566 ]2
4 บัญชีสรุปโครงการ [ 1 พ.ค. 2566 ]3
5 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค [ 1 พ.ค. 2566 ]1
6 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต [ 1 พ.ค. 2566 ]1
7 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว [ 1 พ.ค. 2566 ]1
8 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ควบคู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 1 พ.ค. 2566 ]1
9 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการองค์กร [ 1 พ.ค. 2566 ]1
10 6. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน [ 1 พ.ค. 2566 ]1
11 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสุขภาพ [ 1 พ.ค. 2566 ]1
12 บัญชีสรุปโครงการแผนชุมชน [ 1 พ.ค. 2566 ]1
13 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค (แผนชุมชน) [ 1 พ.ค. 2566 ]1
14 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต (แผนชุมชน) [ 1 พ.ค. 2566 ]1
15 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสุขภาพ (แผนชุมชน) [ 1 พ.ค. 2566 ]1
16 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพ [ 1 พ.ค. 2566 ]1
17 โครงการพัฒนาศักยภาพ [ 1 พ.ค. 2566 ]1
18 ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล [ 1 พ.ค. 2566 ]1
19 ประกาศเรื่องการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]3