องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
 


โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2562


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม  ได้กำหนดจัดโครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด  ประจำปี  2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้ถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด  และได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด  รวมทั้งเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจให้กับเด็กและเยาวชนไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข   ตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยจะจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่  19 – 20  สิงหาคม  2562 ณ  วัดบ้านโคกรัง   อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์   และศึกษาดูงาน  ณ เรือนจำอำเภอนางรอง อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

2021-04-09
2021-04-09
2021-03-25
2020-10-28
2020-08-26
2020-03-27
2019-08-23
2019-08-08
2019-06-14
2019-06-04