องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554
Updated 05-14-2020

หัวหน้าส่วนราชการ

นายปุรินทร์ บุรีภักดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางบุณฑริกา  แสงสุวรรณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางภัทรา ชาญประโคน
นางสาวพลอยนภัส  คงคา
นายรังสรรค์  อูบแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง 
นายเทวัน  เทศสวัสดิ์วงศ์
นางบุณฑริกา  แสงสุวรรณ
นายเทวัน  เทศสวัสดิ์วงศ์
ผู้อำนวยการการส่งเสริมการเกษตร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม  รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ