องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554
Updated 05-14-2020

หัวหน้าส่วนราชการ


นายปุรินทร์ บุรีภักดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางบุณฑริกา  แสงสุวรรณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางภัทรา ชาญประโคน
นางสาวพลอยนภัส  คงคา
นายรังสรรค์  อูบแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง 


นายเทวัน  เทศสวัสดิ์วงศ์
นางบุณฑริกา  แสงสุวรรณ
นายเทวัน  เทศสวัสดิ์วงศ์
ผู้อำนวยการการส่งเสริมการเกษตร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม  รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นางสาวพนัส  สิงห์ประโคน


ผู้อำนวยการกองการศึกษา