องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554
Updated 05-14-2020

กองคลัง

นางสาวพลอยนภัส  คงคา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวบุษรินทร์   นาคินทร์ชาติ
นางเดือนแก้ว อ้อนชัยภูมิ
นายจักรกฤษณ์  เจียงเพ็ง

 นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
 
-ว่าง-
นายศักย์บวร  ศรีละธนศักดิ์ น.ส.จิรดา ลีประโคน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นักวิชาการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)
ผู้ช่วย จนท.การเงินและบัญชี
 
 
  นางสาวอิศรา  โหระ  
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้