องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554
Updated 05-14-2020

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวพรรณธิญากร สีทัวนอก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางทัศนีย์  จาบประโคน
นักวิชาการศึกษา
นางสุพิน ปลงรัมย์
น.ส.สุภัทราภรณ์ เสมียนรัมย์
ครู ครู
นางสาววันนิสา  ดุจจานุทัศน์
นางสาวปราณี  เจริญรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
นางจินตนา  แสงรัตน์   
นางพัชรินทร์ เจนประโคน
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
 นางวนิดา สติพา
นางสาวพจนีย์ สุทธิ
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก