องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554
Updated 05-14-2020

กองสวัสดิการสังคม

นางบุณฑริกา  แสงสุวรรณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายวรเวทย์  สุทธิ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 
นายธัญเทพ  พริ้งเพราะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน