องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554
Updated 05-14-2020

ประวัติและความเป็นมา

 
 
ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
 
 

             เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2540 ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของนายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดและกระทรวงมหาดไทย  โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม   เป็นผู้บริหารสูงสุด   มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ   กฎหมาย  ข้อบังคับและมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง  โดยมี  นายสมบูรณ์ สิทธิสังข์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม   เป็นผู้บริหารสูงสุด นายก อบต.โคกตูม ได้แสดงวิสัยทัศน์ไว้ดังต่อไปนี้      คือ   “ล้ำหน้าเกษตรอินทรีย์  มีดีการศึกษา  ประชาชนมีธรรม  นำเมืองหน้าอยู่ เชิดชูความดี”