องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554
Updated 05-14-2020

สภาพทางสังคม

 
สภาพทางสังคม
 
  1.   การศึกษา
    โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน   5   แห่ง
         -  โรงเรียนบ้านโคกตูม  
         -  โรงเรียนบ้านโคกรัง  
         -  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ  
         -  โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม  
         -  โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา  
    ศูนย์การเรียนชุมชน        จำนวน   1   แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกตูม จำนวน   1   แห่ง (เด็กก่อนเกณฑ์   จำนวน  50  คน)
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปลี่ยนราษฎร์อนุสรณ์ จำนวน   1   แห่ง (เด็กก่อนเกณฑ์   จำนวน  50  คน)
 
  2.   สถาบันและองค์การทางศาสนา
    วัด                           จำนวน     4   แห่ง
    ที่พักสงฆ์        จำนวน     2   แห่ง
 
  3.   การสาธารณสุข
   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกรัง   

จำนวน   1   แห่ง
 
  4.   ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
    ที่ทำการตำรวจชุมชนประจำตำบล     จำนวน    1      แห่ง
    ป้อมยามประจำหมู่บ้าน                     จำนวน    10     แห่ง