องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
นางสาวพนัส  สิงห์ประโคน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางทัศนีย์  จาบประโคน
นักวิชาการศึกษา
นางสุพิน ปลงรัมย์
ครู


นางสาววันนิสา  ดุจจานุทัศน์
นางสาวปราณี  เจริญรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก


นางจินตนา  แสงรัตน์   
นางพัชรินทร์ เจนประโคน
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

 นางวนิดา สติพา
นางสาวพจนีย์ สุทธิ
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

 นางสาวนิติยา  เป็นใจดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ