องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

 
 
ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
 
 

             เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2540 ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของนายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดและกระทรวงมหาดไทย  โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม   เป็นผู้บริหารสูงสุด   มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ   กฎหมาย  ข้อบังคับและมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง  โดยมี  นางสาวพัชรี ปลีนารัมย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม   เป็นผู้บริหารสูงสุด นายก อบต.โคกตูม ได้แสดงวิสัยทัศน์ไว้ดังต่อไปนี้    คือ  “เชิดชูวัฒนธรรม   เน้นย้ำการกีฬา   เศรษฐกิจก้าวหน้า  ขออาสาพัฒนาตำบลโคกตูม