องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

 
สภาพทั่วไป
 
  ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล
 

1.   ตั้งอยู่ที่อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  อยู่ห่างจากอำเภอประโคนชัย 17  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ   37.3  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 23,331 ไร่  มีหมู่บ้าน  จำนวน  10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านโคกตูม, หมู่ที่ 2 บ้านโคกตูม, หมู่ที่ 3 บ้านโคกตูม, หมู่ที่ 4บ้านหนองตะขบ, หมู่ที่ 5 บ้านราษฏ์นิยม, หมู่ที่ 6 บ้านจบกเกร็ง, หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วงพัฒนา, หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะขบ, หมู่ที่ 9 บ้านโคกรัง และหมู่ที่ 10 บ้านโคกตูม  แต่ละหมู่บ้านมีระยะทางห่างกันใช้เวลาเดินทาง  ประมาณ 15 นาที  พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นที่ราบต่ำ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ลำห้วย และแหล่งน้ำเนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาลทำให้ประสบปัญหาความแห้งแล้งในการประกอบอาชีพการเกษตร

              ที่ตั้ง  ตำบลโคกตูมอยู่ห่างจากอำเภอประโคนชัย  ไปทางทิศเหนือประมาณ  17   กิโลเมตร
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสี่เหลี่ยม         อำเภอประโคนชัย  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตะโกตาพิ      อำเภอประโคนชัย  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านไทร        อำเภอประโคนชัย  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองกง        อำเภอนางรอง  
 
 
  2.   เนื้อที่  มีพื้นที่ทั้งหมด  23,331  ไร่  หรือ   ประมาณ   37.3  ตารางกิโลเมตร
 
  3.   ภูมิประเทศมีสภาพเป็นที่ราบต่ำส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตรมีแหล่งน้ำธรรมชาติ        ลำห้วยและหนองน้ำ          
 
  4.   เขตการปกครอง  มีจำนวน  10  หมู่บ้าน  ได้แก่
 
  หมู่ที่ 1 บ้านโคกตูม หมู่ที่ 6  บ้านจบกเกร็ง  
  หมู่ที่ 2  บ้านโคกตูม หมู่ที่ 7  บ้านหนองม่วงพัฒนา  
  หมู่ที่ 3  บ้านโคกรัง หมู่ที่ 8  บ้านหนองตะขบ  
  หมู่ที่ 4  บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ 9  บ้านโคกรัง  
  หมู่ที่ 5  บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ 10 บ้านโคกตูม  
 
  5.   ท้องถิ่นอื่นในตำบล      -    ไม่มี
 
  6.   ประชากร  มีประชากรทั้งสิ้น  5,774  คน         แยกเป็นชาย  2,938  คน    หญิง  2,836  คน