องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 
            อาชีพ ประชากรในตำบลโคกตูมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่  การทำนาซึ่งนับว่า เป็นพืชเศรษฐกิจ และเป็นรายได้หลักของครอบครัวโดยจำแนกอาชีพได้ ดังต่อไปนี้
 
  1. การเกษตร คิดเป็นร้อยละ 85  
  2. รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 5  
  3. ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 5  
  4. รับนาชการ คิดเป็นร้อยละ 2  
  5. อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 3  
 
 
  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
 
  ร้านค้า จำนวน 47 แห่ง  
  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 แห่ง